Eina Sportsanlegg – en klubb, ett anlegg, for alle, på Thune

«Vi ønsker å samle all aktivitet på Thune. Gode og moderne anlegg skaper aktivitet. Forslaget som anleggskomiteen foreslår er en helhetlig plan som inkludere alle våre idretter. Det innebærer at vi i fremtiden drifter kun ett anlegg. Når vi samtidig løser utfordringen med gymsal og garderober ved skolen, så er dette et realistisk prosjekt», sier leder i Eina SK, Eirik Hamre Korsen.

Forslaget er å bygge en hall på ca 1750 m2, og en 11-er kunstgress fotballbane inntil Thune skole, retning Metallco. Over tid håper vi også på å kunne få på plass et område egnet for skilek. (Flere bilder og illustrasjoner lengre ned på siden.)

Hallen vil innhold en aktivitetsflate på 20×32 meter (tilsvarende en basketballbane), 150 m2 for kampsport, 100 m2 klubblokale, kiosk, 4 garderober, 2 dommer garderober, styrkerom på  ca 120 m2, 2 squash-baner, samt ca 110 m2 med lager. 

Størrelsene på rommene møter normene for å kunne få tippemidler. Mulighet for styrketrening er viktig for å forebygge skader, samtidig som vi tror det er et tilbud som er attraktivt for å holde på utøvere når de blir 15 – 16 år. Squash-haller håper vi kan skape mer aktivitet og gi et bidrag på driften.

«Å få en kunstgressbane vil utvide sesongen i begge ender. Å samle oss på et anlegg vil skape et bedre sosialt miljø og mindre dugnad og behov for vedlikehold», sier Magnar Bjørnerud, leder av fotballen.

«En hall på Eina vil for turngruppa bety økt aktivitet! Når vi får større plass vil vi kunne tilby et større og bedre tilbud til alle aldere. Ingen ventelister! Den store plassen vil gi rom for investering i nytt og nødvendig utstyr for å kunne tilby et godt turntilbud til våre eldste turnere, og selvfølgelig enda mer gøy for de aller minste. Forhåpentligvis vil en hall på Eina kunne skape enda mer idrettsglede og turnminner som varer livet ut!» sier en entusiastisk Mona Helen Kløverud, turntrener

«Med et stort areal og mattegulv (noe som kreves for kampsport) vil vi kunne trene to grupper. I tillegg vil vi bli samlokalisert med de idrettene, det er viktig for å føle samhold, dessuten er det en mulighet at flere får øyene opp for TaeKwonDo. I tillegg er planene at det blir vinduer mellom klubblokalet og kampsport-rommet slik at foreldre som ønsker kan se på treningen.» sier Elisabeth Lofthus på vegne av TaeKwonDo-styret.

Bakgrunn

På årsmøte i 2020 fikk styret mandat til å utrede muligheten for hall ved Thune skole. Bakgrunnen var at kommunen skulle utrede oppgradering av gymsal, som viser seg å bli både krevende og dyrt. Sportsklubben tok derfor kontakt med kommunen med forespørsel om vi sammen kunne få til en hall som dekker både sportsklubbens og kommunenes behov. Denne løsningen får tippemidler og momskompensasjon, og på denne måten vil kommunen komme bedre ut økonomisk med tanke på nødvendig oppgradering av eksisterende gymsal/garderobeanlegg. 

Inspirert av Biri

Etter årsmøte i 2020 er det jobbet godt med å utrede alternativer. En anleggs-komite ble opprettet for å tenke helhetlig. Blant premissene var ønske om å inkludere en full fotballbane   for å kunne erstatte eksisterende anlegg. En liten gruppe reiste til Biri for inspirasjon, hvor de har bygget en håndballhall til en gunstig pris.

Sportsklubben har engasjert Joakim Dørum i GreenAdvisers, som tegnet Birihallen, og har sammen med han jobbet igjennom en rekke konsepter før vi kom frem til det forslaget som som er beskrevet. Både anleggs-komiteen og styret har stilt seg enstemmig bak dette forlaget.

Illustrasjon av ulike konsepter anleggs-komiteen vurderte.

Kommune er med på laget

Det har vært tett dialog mellom kommunen og sportsklubben, hvor planen i forhold til anlegget inklusiv økonomi er lagt frem for kommunedirektøren. Det er inngått en intensjonsavtale om samarbeid, og kommunen har etter vedtak i formannskapet startet reguleringsplanprosessen for området rundt Thune basert på sportsklubbens planer. 

Reguleringsplan er en viktig prosess, som vil kunne påvirke fremdriften. Viktige områder som trafikksikkerhet med Riksvei 4, konsekvenser for omliggende miljø med blant annet slåttemark, og omregulering av det som i dag er skog. Her har grunneier, Vegar Thune vært til god hjelp og gitt gode innspill. 

Kostnadsestimat, finansiering og drift

Kostnadsestimat for hallen er beregnet til ca 26 millioner og fotballbane til ca 8,3 millioner, og dermed totalt 34,3 millioner, pluss moms som vi får kompensert. Dette er et betydelig beløp, og skal vi lykkes må både kostnadene holdes nede, samt at vi må jobbe for å kunne få inn de nødvendige midlene.

I dag drifter vi to anlegg, som på et normalt år koster mellom 400 000 til 500 000 i drift og vedlikehold. Erfaringstall fra andre haller ligger driften på rundt 600 000 i året. Med utleie av hallen til gymsal for kommunen, samt inntekt fra squash, bør dette være overkommelig. Samtidig blir det kun ett anlegg, som betyr mindre dugnad.

Vi må alle trekke i samme retning for å lykkes

Dette er ambisiøse planer. Gitt at årsmøte 30. mai er enig i at ett anlegg er fremtiden for Eina SK så er det en vei frem. Hvis all går vår vei, både med reguleringsplan, finansiering, og politikerens velvilje   så kan det sendes inn tippemiddelsøknad i slutten av 2021. Detaljprosjektering og anbudsgrunnlag kan utarbeides våren 2022, og med tidligst oppstart  for utbygging høsten 2022. Da vil anlegget stå klart i 2023, når Eina Sportsklubb er 100 år.

Vi vil frem til årsmøte jobbe med hvordan prosjektet må organiseres videre.

Deltaker ide og konseptplanleggingen er: Mona Helen Kløverud (Turn), Elisabeth Lofthus (TaeKwonDo), Magnar Bjørnerud (Fotball), Asgeir Amlien (styremedlem, anlegg), Ole Christian Sveen (TekØst), Jonny Stenseth (Geoplan3D), Trond Eric Slettum (Geoplan3D), og Eirik Hamre Korsen (Styreleder). I tillegg er alle planer forankret i hovedstyret.

Hovedinngang og klubblokale med vinduer vendt mot Thune skole
Sett fra innkjøring fra R4, nødutgang og inngang til lager lengst til høyre
Hallen sett fra sør-øst, med overbygg over port til lager. Inngang på siden til Squash og styrkerom
Sett fra nord-øst, med port til lager for fotball, garderobeinngang og hovedinngang. (Skolen er det hvite i bakgrunn)
Hovedinngang, kiosk og klubblokalet.
Full 11er- bane, langs dagens skolegård.
Garderober, squash til venstre, klubblokalet til høyre, kampsport bak til høyre
Klubblokale, med kontor. Kiosk med luke i vindfang. Toaletter i vindfang.
Kampsportrom (100m2), lager med inngang fra både kampsport og hall. Halve lageret er planlagt for skolen.
Lager, med port ut og inn i hallen. Lageret er planlagt for turngruppa.
2 Squash-baner, styrkerom mellom squash og hall. Med egen inngang og tilgang til dommer/trener-garderober kan Squash og styrkerom benyttes, uavhengig av aktivitet eller åpningstid i hallen.

Illustrasjoner og tegninger er fra GreenAdvisor og Geoplan3D.