Årsmøte 2021 – 13. mars kl. 17 i Prestmarka

Velkommen til på Årsmøte i Eina Sportsklubb i Prestmarka 13. mars kl. 17 (rett etter klubbmesterskapet på ski).

Saksliste for årsmøte:

Årsmøtet skal

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og sakliste
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene
 5. Behandle sportsklubbens regnskap for 2021 i revidert stand
 6. Behandle innkomne saker. Det er ingen innkomne saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
  Forslag til vedtak: Videreføre medlemskontingent på kroner 200 for aktive medlemmer, og kroner 100 for støttemedlemmer.
 8. Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
  Forslag til vedtak: Undergruppen får fullmakt til å fastsette treningsavgift tilpasset aktivitetsnivået.
 9. Vedta sportsklubbens budsjett for 2022.
  Forslag til vedtak: Budsjettet skal balanser, det vil si at det gå i 0 i resultat, med unntak av utgifter tilknyttet planlegging av Eina Sportsanlegg.
 10. Behandle sportsklubbens organisasjonsplan.
  Forslag til vedtak: Løypelag etableres som en egen undergruppe.
 11. Foreta følgende valg:
  • Leder og nestleder
  • Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  • Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
  • To til kontrollkomiteen
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  • Valgkomité
 12. Tildeling av «Heder for fremdragende innsats for Eina Sportsklubb»

Årsberetning, regnskap og revisors beretning fremlegges på årsmøte

Med vennlig hilsen
Styret i Eina SK