Kontakt

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Hovedstyret består av:

Funksjon Navn Telefon Epost
Leder Eirik Hamre Korsen 95232920 ledereinask@hotmail.no
Nestleder Britt Bjerkvold Ruste
Sekretær
Kasserer Anders Dybdahl 92695505 kasserereinask@hotmail.no
Anleggsansvarlig Asgeir Amlien 41445191
Styremedlem Lise Linnerud

I tillegg har hovedstyret har med seg noen gode hjelpere:

Funksjon Navn Telefon Epost
Vaktmester Blilie Pål Røise Bjørnstad
Vaktmester Prestmarka Per Rune Amlien 90668761
Lys Thor Magne Ulven
Utleie Blilie Helene Engen 40524376 h80nene@gmail.com
Utleie Prestmarka Elisabeth Hoelsveen 90029810 e.hoelsveen@norgespost.no
Kiosk Blilie Stine Bredesen 99507659
Kiosk Prestmarka sommer Ann-Louise Karlsson 91160489
Kiosk Prestmarka vinter Anne Siri Hamre Korsen 99036853
It-ansvarlig Anne Siri Hamre Korsen 99036853 anne.siri.korsen@gmail.com
Revisor Ståle Hunstad
Revisor Peggy Heie
Valgkomite Sissel Skiaker 99512039
Valgkomite Anita Dokke 95257429
Valgkomite Hege Kristin Hanserud 94897457

Hovedstyret har en del lovpålagte oppgaver:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver for hovedstyret er:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Stå for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene.