Årsmøte for 2022 – på Fjordgløtt torsdag 9. mars kl. 18

Til medlemmer i Eina Sportsklubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Eina SK

Styret viser til innkalling av 5. februar 2023

Årsmøtet avholdes på Fjordgløtt 9. mars 2022 kl. 18.00.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal

1.         Godkjenne de stemmeberettigede

2.         Godkjenne innkalling og sakliste

3.         Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

4.         Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene.

5.         Behandle sportsklubbens regnskap for 2023

6.         Behandle innkomne saker. Det er ingen innkomne saker.

7.         Fastsette medlemskontingent. Forslag til vedtak: Videreføre medlemskontingent på kroner 200 for aktive medlemmer, og kroner 200 for støttemedlemmer.

8.         Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

Forslag til vedtak: Undergruppen får fullmakt til å fastsette treningsavgift tilpasset aktivitetsnivået.

9.         Vedta sportsklubbens budsjett for 2023.

Forslag til vedtak: Budsjettet skal balanser, det vil si at det gå i 0 i resultat, med unntak av utgifter tilknyttet planlegging av Eina Sportsanlegg.

10.       Generalforsamling Eina Sportsanlegg AS (eid av Eina SK sine medlemmer)

10.1     Valg medlem til å underskrive protokoll

10.2     Godkjenning av årsregnskap

10.3     Disponering av årsresultat

10.4     Godtgjørelse til styret

10.5     Valg av styre

10.6     Fullmakt til styret for realisering av Eina Sportsanlegg

11.       Fremdrift og fullmakt for finansiering av Eina Sportsanlegg

Forslag til vedtak: Styret for Eina SK får fullmakt av årsmøte til å overføre inntil 2 000 000 (to millioner) kroner av oppsparte midler i Eina Sportsklubb til Eina Sportsanlegg AS for realisering av Eina Sportsanlegg ved Thune Skole.

12.       Foreta følgende valg:

a)         Leder og nestleder

b)        Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

c)         Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

d)        To til kontrollkomiteen

e)        Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

f)         Valgkomité

Med vennlig hilsen

Styret i Eina SK