Sakliste og saksdokumenter for årsmøte 2020

Årsmøte 2020 avholdes søndag 30. mai kl. 17 på Blilie. For å ivareta smittevern, blir årsmøte avholdt utendørs.

Styret viser til innkalling av 30. april 2021
Årsmøtet avholdes på Blilie 30. mai 2021 kl. 17.00.
Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og sakliste
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene
5. Behandle sportsklubbens regnskap for 2020 i revidert stand (i link over)
6. Prinsippvedtak om å samle all aktivitet ved ett anlegg – Eina Sportsanlegg ved Thune skole (vedlegg A, i link over)
7. Omorganisering av løypekjøring på Eina (vedlegg B, i link over)
8. Fastsette medlemskontingent. Forslag til vedtak: Videreføre medlemskontingent på kroner 200 for aktive medlemmer, og kroner 100 for støttemedlemmer.
9. Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
Forslag til vedtak: Undergruppen får fullmakt til å fastsette treningsavgift tilpasset aktivitetsnivået.
10. Vedta sportsklubbens budsjett for 2021.
Forslag til vedtak: Budsjettet skal balanser, det vil si at det gå i 0 i resultat, med unntak av utgifter tilknyttet Eina Sportsanlegg, jf. sak 6.
11. Behandle sportsklubbens organisasjonsplan. Følger av sak 7.
12. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
d) To til kontrollkomiteen
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene f) Valgkomité
13. Tildeling av «Heder for fremdragende innsats for Eina Sportsklubb»