Sakliste og saksdokumenter for årsmøte 2020

Årsmøte 2020 avholdes søndag 30. mai kl. 17 på Blilie. For å ivareta smittevern, blir årsmøte avholdt utendørs.

Styret viser til innkalling av 30. april 2021
Årsmøtet avholdes på Blilie 30. mai 2021 kl. 17.00.
Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling og sakliste
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene
5. Behandle sportsklubbens regnskap for 2020 i revidert stand (i link over)
6. Prinsippvedtak om å samle all aktivitet ved ett anlegg – Eina Sportsanlegg ved Thune skole (vedlegg A, i link over)
7. Omorganisering av løypekjøring på Eina (vedlegg B, i link over)
8. Fastsette medlemskontingent. Forslag til vedtak: Videreføre medlemskontingent på kroner 200 for aktive medlemmer, og kroner 100 for støttemedlemmer.
9. Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
Forslag til vedtak: Undergruppen får fullmakt til å fastsette treningsavgift tilpasset aktivitetsnivået.
10. Vedta sportsklubbens budsjett for 2021.
Forslag til vedtak: Budsjettet skal balanser, det vil si at det gå i 0 i resultat, med unntak av utgifter tilknyttet Eina Sportsanlegg, jf. sak 6.
11. Behandle sportsklubbens organisasjonsplan. Følger av sak 7.
12. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan
d) To til kontrollkomiteen
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene f) Valgkomité
13. Tildeling av «Heder for fremdragende innsats for Eina Sportsklubb»

Eina Sportsanlegg – en klubb, ett anlegg, for alle, på Thune

«Vi ønsker å samle all aktivitet på Thune. Gode og moderne anlegg skaper aktivitet. Forslaget som anleggskomiteen foreslår er en helhetlig plan som inkludere alle våre idretter. Det innebærer at vi i fremtiden drifter kun ett anlegg. Når vi samtidig løser utfordringen med gymsal og garderober ved skolen, så er dette et realistisk prosjekt», sier leder i Eina SK, Eirik Hamre Korsen.

Forslaget er å bygge en hall på ca 1750 m2, og en 11-er kunstgress fotballbane inntil Thune skole, retning Metallco. Over tid håper vi også på å kunne få på plass et område egnet for skilek. (Flere bilder og illustrasjoner lengre ned på siden.)

Hallen vil innhold en aktivitetsflate på 20×32 meter (tilsvarende en basketballbane), 150 m2 for kampsport, 100 m2 klubblokale, kiosk, 4 garderober, 2 dommer garderober, styrkerom på  ca 120 m2, 2 squash-baner, samt ca 110 m2 med lager. 

Størrelsene på rommene møter normene for å kunne få tippemidler. Mulighet for styrketrening er viktig for å forebygge skader, samtidig som vi tror det er et tilbud som er attraktivt for å holde på utøvere når de blir 15 – 16 år. Squash-haller håper vi kan skape mer aktivitet og gi et bidrag på driften.

«Å få en kunstgressbane vil utvide sesongen i begge ender. Å samle oss på et anlegg vil skape et bedre sosialt miljø og mindre dugnad og behov for vedlikehold», sier Magnar Bjørnerud, leder av fotballen.

«En hall på Eina vil for turngruppa bety økt aktivitet! Når vi får større plass vil vi kunne tilby et større og bedre tilbud til alle aldere. Ingen ventelister! Den store plassen vil gi rom for investering i nytt og nødvendig utstyr for å kunne tilby et godt turntilbud til våre eldste turnere, og selvfølgelig enda mer gøy for de aller minste. Forhåpentligvis vil en hall på Eina kunne skape enda mer idrettsglede og turnminner som varer livet ut!» sier en entusiastisk Mona Helen Kløverud, turntrener

«Med et stort areal og mattegulv (noe som kreves for kampsport) vil vi kunne trene to grupper. I tillegg vil vi bli samlokalisert med de idrettene, det er viktig for å føle samhold, dessuten er det en mulighet at flere får øyene opp for TaeKwonDo. I tillegg er planene at det blir vinduer mellom klubblokalet og kampsport-rommet slik at foreldre som ønsker kan se på treningen.» sier Elisabeth Lofthus på vegne av TaeKwonDo-styret.

Bakgrunn

På årsmøte i 2020 fikk styret mandat til å utrede muligheten for hall ved Thune skole. Bakgrunnen var at kommunen skulle utrede oppgradering av gymsal, som viser seg å bli både krevende og dyrt. Sportsklubben tok derfor kontakt med kommunen med forespørsel om vi sammen kunne få til en hall som dekker både sportsklubbens og kommunenes behov. Denne løsningen får tippemidler og momskompensasjon, og på denne måten vil kommunen komme bedre ut økonomisk med tanke på nødvendig oppgradering av eksisterende gymsal/garderobeanlegg. 

Inspirert av Biri

Etter årsmøte i 2020 er det jobbet godt med å utrede alternativer. En anleggs-komite ble opprettet for å tenke helhetlig. Blant premissene var ønske om å inkludere en full fotballbane   for å kunne erstatte eksisterende anlegg. En liten gruppe reiste til Biri for inspirasjon, hvor de har bygget en håndballhall til en gunstig pris.

Sportsklubben har engasjert Joakim Dørum i GreenAdvisers, som tegnet Birihallen, og har sammen med han jobbet igjennom en rekke konsepter før vi kom frem til det forslaget som som er beskrevet. Både anleggs-komiteen og styret har stilt seg enstemmig bak dette forlaget.

Illustrasjon av ulike konsepter anleggs-komiteen vurderte.

Kommune er med på laget

Det har vært tett dialog mellom kommunen og sportsklubben, hvor planen i forhold til anlegget inklusiv økonomi er lagt frem for kommunedirektøren. Det er inngått en intensjonsavtale om samarbeid, og kommunen har etter vedtak i formannskapet startet reguleringsplanprosessen for området rundt Thune basert på sportsklubbens planer. 

Reguleringsplan er en viktig prosess, som vil kunne påvirke fremdriften. Viktige områder som trafikksikkerhet med Riksvei 4, konsekvenser for omliggende miljø med blant annet slåttemark, og omregulering av det som i dag er skog. Her har grunneier, Vegar Thune vært til god hjelp og gitt gode innspill. 

Kostnadsestimat, finansiering og drift

Kostnadsestimat for hallen er beregnet til ca 26 millioner og fotballbane til ca 8,3 millioner, og dermed totalt 34,3 millioner, pluss moms som vi får kompensert. Dette er et betydelig beløp, og skal vi lykkes må både kostnadene holdes nede, samt at vi må jobbe for å kunne få inn de nødvendige midlene.

I dag drifter vi to anlegg, som på et normalt år koster mellom 400 000 til 500 000 i drift og vedlikehold. Erfaringstall fra andre haller ligger driften på rundt 600 000 i året. Med utleie av hallen til gymsal for kommunen, samt inntekt fra squash, bør dette være overkommelig. Samtidig blir det kun ett anlegg, som betyr mindre dugnad.

Vi må alle trekke i samme retning for å lykkes

Dette er ambisiøse planer. Gitt at årsmøte 30. mai er enig i at ett anlegg er fremtiden for Eina SK så er det en vei frem. Hvis all går vår vei, både med reguleringsplan, finansiering, og politikerens velvilje   så kan det sendes inn tippemiddelsøknad i slutten av 2021. Detaljprosjektering og anbudsgrunnlag kan utarbeides våren 2022, og med tidligst oppstart  for utbygging høsten 2022. Da vil anlegget stå klart i 2023, når Eina Sportsklubb er 100 år.

Vi vil frem til årsmøte jobbe med hvordan prosjektet må organiseres videre.

Deltaker ide og konseptplanleggingen er: Mona Helen Kløverud (Turn), Elisabeth Lofthus (TaeKwonDo), Magnar Bjørnerud (Fotball), Asgeir Amlien (styremedlem, anlegg), Ole Christian Sveen (TekØst), Jonny Stenseth (Geoplan3D), Trond Eric Slettum (Geoplan3D), og Eirik Hamre Korsen (Styreleder). I tillegg er alle planer forankret i hovedstyret.

Hovedinngang og klubblokale med vinduer vendt mot Thune skole
Sett fra innkjøring fra R4, nødutgang og inngang til lager lengst til høyre
Hallen sett fra sør-øst, med overbygg over port til lager. Inngang på siden til Squash og styrkerom
Sett fra nord-øst, med port til lager for fotball, garderobeinngang og hovedinngang. (Skolen er det hvite i bakgrunn)
Hovedinngang, kiosk og klubblokalet.
Full 11er- bane, langs dagens skolegård.
Garderober, squash til venstre, klubblokalet til høyre, kampsport bak til høyre
Klubblokale, med kontor. Kiosk med luke i vindfang. Toaletter i vindfang.
Kampsportrom (100m2), lager med inngang fra både kampsport og hall. Halve lageret er planlagt for skolen.
Lager, med port ut og inn i hallen. Lageret er planlagt for turngruppa.
2 Squash-baner, styrkerom mellom squash og hall. Med egen inngang og tilgang til dommer/trener-garderober kan Squash og styrkerom benyttes, uavhengig av aktivitet eller åpningstid i hallen.

Illustrasjoner og tegninger er fra GreenAdvisor og Geoplan3D.

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Eina SK

Til medlemmer i Eina Sportsklubb

Styret viser til innkalling av 10. februar 2018. Årsmøtet avholdes på Blilie 15. mars 2018 kl. 20.00.

Under følger saklisten for årsmøtet.

Årsmøtet skal

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og sakliste
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle sportsklubbens årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene
 5. Behandle sportsklubbens regnskap for 2017 i revidert stand
 6. Forslag til vedtak i innkomne saker
  1. Forslag om æresmedlem i Eina SK
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,-
 8. Fastsette treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet
 9. Vedta sportsklubbens budsjett for 2017
 10. Behandle sportsklubbens organisasjonsplan
 11. Presisering av sportsklubbens vedtekter
 12. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 10
  4. To revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
   representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  6. Valgkomité

Vedlagt følger følgende dokumenter:

Saksliste årsmøte 15.3.18

Årsrapport 2017 – hovedstyret

Årsrapport 2017 – fotball

Årsrapport 2017 – gang og turmarsj

Årsrapport 2017 – ski

Årsrapport 2017 – taekwondo

Årsrapport 2017 – turn

Aktivitetsregnskap 2017

Budsjett 2018

Innkommet sak til årsmøtet 2018

Presisering av sportsklubbens vedtekter

Valgkomiteens innstilling 2018

Med vennlig hilsen styret i Eina SK

Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet 22.3.2017

Onsdag 22.3.2017 klokka 19.00 er det årsmøte i Eina SK i Prestmarka. Hovedstyret ønsker alle medlemmer velkomne og håper at mange engasjerte Eina SK-ere møter opp!

Saksliste og saksdokumenter legges ut på YX Eina. På årsmøtet vil dokumentene bli vist på lerret. Dersom noen ønsker dokumentene skrevet ut på papir, oppfordrer vi til å ta med utskrifter selv. Vi vil ha noen papirkopier på årsmøtet dersom noen trenger.

Budsjett og sammenstilt regnskap vil bli lagt ut så snart dette er klart.

Saksliste

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling og sakliste
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger fra undergruppene
 5. Behandle idrettslagets regnskap for 2016 i revidert stand
 6. Behandle innkomne saker
  1. Videre framdrift av arbeid med anleggsplan: Revidere tidligere utarbeidede planer, og lage en oppdatert helhetlig anleggsplan
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100,-
 8. Fastsett treningsavgift eller gi undergruppene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet
 9. Vedta idrettslagets budsjett for 2017
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Foreta følgende valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 10
  4. To revisorer
  5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  6. Valgkomité

Under er følgende dokumenter vedlagt:

Saksliste årsmøte 22.3.17
Årsrapport 2016 – hovedstyret
Årsrapport 2016 – fotball
Årsrapport 2016 – gang og turmarsj
Årsrapport 2016 – ski
Årsrapport 2016 – turn
Regnskap 2016
Aktivitetsregnskap 2016
Revisors beretning for 2016
Budsjett 2017
Sak til Årsmøte Eina Sportsklubb – Anlegg
Eina SK organisasjonsplan
Valgkomiteens innstilling og styrets innstilling til valgkomite 2017

Innkalling til Årsmøte i Eina SK

Til medlemmer i Eina Sportsklubb

Innkalling til Årsmøte i Eina SK

Onsdag 22. mars 2017 kl:19:00 i Prestmarka

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret v/Sissel Skiaker på ledereinask@hotmail.no senest 01.03.16

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på YX Eina, på hjemmesiden www.einask.no og på Facebook en uke før årsmøtet 

Mvh. Styret